Land for lease All

Workshop for lease All

Documents


Latest Documents All
website template image

V/v Đưa vào Triển khai sử dụng phần mềm “Ứng dụng Bản đồ số các doanh nghiệp tại Khu CNC và các KCN trên Google Maps cho doanh nghiệp"

More...
website template image

Thông tin và mẫu báo cáo đính kèm trong tài liệu

More...
website template image

Kế hoạch về Hội nghị trực tuyến triển khai áp dụng giải pháp phần mềm phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 doanh nghiệp tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Chi tiết tại đây./.

More...
website template image

Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống phát hành, quản lý thẻ QR Code

More
website template image

I. Cơ sở pháp lý

II. Mục đích

III. Phạm vi, đối tượng áp dụng

IV. Hướng dẫn nội dung chuẩn bị để cho thuê/thuê lại nhà xưởng dư thừa

V. Trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên

VI. Trình tự và thủ tục triển khai thực hiện

More
website template image

Đơn vị tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hành chính

Nguyễn Hồng Phúc

More