Thông báo chuyển đổi Hệ thống thông tin Quốc gia về đầu tư


Document Properties

Code 1400/BQL-QL,XT&HTĐT Signer Phạm Trường Sơn
Issued Date 28/05/2021 Effective Date 28/05/2021
Issuing Unit Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng
Contents

Thông tin và mẫu báo cáo đính kèm trong tài liệu

Attached Files Investment Handbook 2015_Vietnamese.pdf HeThongThongTinQuocGiaVeDauTu.pdf