Hướng dẫn thực hiện hoạt động cho thuê và thuê lại nhà xưởng dư thừa trong các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng


Document Properties

Code 1865/HD-BQL Signer Phạm Trường Sơn
Issued Date 02/07/2021 Effective Date 02/07/2021
Issuing Unit Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng
Contents

I. Cơ sở pháp lý

II. Mục đích

III. Phạm vi, đối tượng áp dụng

IV. Hướng dẫn nội dung chuẩn bị để cho thuê/thuê lại nhà xưởng dư thừa

V. Trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên

VI. Trình tự và thủ tục triển khai thực hiện

Attached Files Preferential Policies_Vietnamese2014.pdf HD 1865.pdf