Phiếu đăng ký nộp hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4


Document Properties

Code 3756/VP-KGVX Signer Nguyễn Hồng Phúc
Issued Date 26/10/2021 Effective Date 26/11/2021
Issuing Unit UBND thành phố Đà Nẵng
Contents

Đơn vị tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hành chính

Nguyễn Hồng Phúc

Attached Files Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bình Phước __.pdf csv-test.csv doc-test.doc docx-test.docx jpq-test.jpg pdf-test.pdf png-test.png ppt-test.ppt pptx-test.pptx xls-test.xls xlsx-test.xlsx